PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Tesztek kitöltéséhez

  

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szcientológia Egyház Központi Szervezet minden vallási személyére és lelkészére, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei az egyház által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve).

 

I. A panasz bejelentésének módjai 

1. Szóbeli panasztétel 

A vallási tevékenységet végző egyesület nem köteles ügyfélszolgálatot üzemeltetni, így szóbeli panaszt az alábbi telefonszámon lehet tenni: 003613215290

A hívás nem kerül rögzítésre.

2. Panaszbejelentés írásban

Az adatkezeléshez kapcsolódó panaszt vagy  bármilyen panaszt írásban az budapest@scientology.net  e-mail címen lehet megtenni. 

A más címre érkező leveleket, amelyek tartalmuk szerint panaszként kell értelmezni, 48 órán belül kell továbbítani az adatvédelmi felelősnek.

 

II. Általános rendelkezések

1. A panasz formai követelményei 

A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben a panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni: 

A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy érdekérvényesítő szerv igénybevétele. 

Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása.

Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető.

1. A panaszok kivizsgálásának díjmentessége 

A Panasz kivizsgálása és a válaszadás díjmentes. Értelemszerűen a levélben küldött panaszok esetén a levél feladási költségének a megtérítése nem kivitelezhető a Szervezet számára, azonban költségigényét a panaszos megjelölheti, és ha igazolja ezeket a Szervezet mérlegeli az ésszerű költségek megtérítését (például futár útján küldött panaszt az Egyház nem térít meg).

2. Az ügyfelek által szóban bejelentett panaszok kivizsgálása 

A vallási  a tevékenységet végző egyesület szóbeli panaszt - a következő bekezdésben meghatározott eltéréssel - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel a egyházi  személy, és annak másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a válaszlevéllel egyidejűleg – megküldi.

A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres fogadása időpontjától számított 5-10 percen belüli a hívást fogadó, úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.  

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a hívást fogadó jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a panaszos nevét és elérhetőségét. is.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az írásbeli panaszban írtakkal egyező adatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet követően az írásbeli panaszra vonatkozó eljárásrend az irányadó.

2. Az ügyfelek által írásban bejelentett panaszok kivizsgálása

Az írásbeli panasz esetén meg kell győződni arról, hogy valóban a panaszos tette-e panaszt. Ez az azonosítási adatok alapján vagy két tanú aláírásának megkövetelésével történik. 

A Szervezet az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 25 naptári napon belül írásban megküldi a panaszos által jelzet címre, vagy meghatalmazottjának. 

A panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatást a válaszlevél tartalmazza.

Adatvédelmi ügyekben a panasz elutasítását követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.

Jelen szabályzat az Adatkezelési Szabályzat melléklete az abban foglaltak a jelen Szabályzatra is irányadók azzal, hogy az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és az erről szóló tájékoztatás.